Všeobecné obchodní podmínky

Mediashop Česká republika

Zde si můžete stáhnout aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek a informace o právu na odstoupení od smlouvy jako PDF dokument.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mediashop GmbH, SchneiderstraBe 1, Top 1, Neunkirchen 2620. IČO: FN 280877 f DIČ: CZ683269079
tel.:+420 234 261 900 e-mail: [email protected]

1. Způsob objednání

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění nebo nadiktování všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Po zaslání objednávky společnost obratem potvrdí (zaregistruje) objednávku, čímž strany vzájemně potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami


2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat na dobírku:
a)    objednaný výrobek v ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání nebo objednání po telefonu
b)    produkt, který bude vhodně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

Prodávající nezodpovídá:
a)    za pozdní dodání objednaného výrobku zaviněné poštou, nebo přepravní službou
b)    za pozdní dodání objednaného výrobku zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
c)    za poškození zásilky zaviněné poštou, nebo přepravní službou
d)    za případné nedoručení výrobku, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.


3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
a)    objednaný výrobek převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištění závad nás o nich bez odkladu informovat
b)    zaplatit za výrobek dohodnutou kupní cenu ve výšce a ve smyslu platebních podmínek platných v den zaslání nebo objednání objednávky po telefonu.


4. Cena zboží

Cena je platná v čase objednání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce a která slouží jako dodací a záruční list. K ceně zboží jsou připočítané přepravní náklady, balné, poštovné, pojistné a jiné administrativní náklady.

Kupující má právo do 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Kupující musí vrátit zásilku na svoje náklady společnosti ve lhůtě 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Prodávající se zavazuje, že zaplacenou cenu za zboží vrátí kupujícímu v souladu s odstoupením od kupní smlouvy do 14 dnů. Prodejce může pozdržet vrácení peněz do doby, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že jej prodejci odeslal. 

V tom případě, když objednávka přesahuje hodnotu 20000 Kč, se považuje za objednávku z velkou hodnotou, kterou naše Společnost vyřídí po uhrazení tzv. zálohové faktury, odeslanou na mailovou adresu zákazníka. Po obdržení ceny této faktury, odešleme zásilku ve stanovené lhůtě, uvedené na naší internetové stránce. V případě takových objednávek naše Společnost platbu na dobírku nenabízí, a objednávky vyřídíme až po obdržení platby za zálohovou fakturu.


5. Další nové způsoby platby

PAYPAL
Pokud je platba provedena prostřednictvím platební metody nabízené společností PayPal, je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk (dále jen „PayPal“), a to v souladu s podmínkami užívání služby PayPal, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti PayPal https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podle podmínek pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Kreditní karta
Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou, je platba zpracována prostřednictvím společnosti PAYONE GmbH (dříve SIX Payment Services), rakouská pobočka, se sídlem Am Belvedere 10, A-1100 Vídeň, https://www.six-payment-services.com), které prodávající postupuje svou pohledávku na zaplacení. PAYONE inkasuje fakturovanou částku z uvedeného účtu kreditní karty zákazníka. V případě postoupení pohledávky může být platba provedena pouze ve prospěch společnosti PAYONE s účinky splacení závazku. Bezprostředně po zaregistrování objednávky zákazníka v internetovém obchodě prodávajícího je na kreditní kartě zákazníka zablokována částka odpovídající kupní ceně. Platba bude z kreditní karty stržena po odeslání zakoupeného zboží zákazníkovi. Rovněž v případě zvolení způsobu platby kreditní kartou zůstává prodávající odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodacích lhůt, expedice, vrácení zboží, reklamací, oznámení o zrušení a vrácení zboží nebo dobropisů.


6. Způsob dodání

Objednané zboží je zaslané poštou na dobírku. Ke každé objednávce je přiložená faktura, která slouží jako dodací a záruční list.

K zásilce je přiložen návod k obsluze, případně informace o nových produktech.


7. Vlastník zboží

Zboží zůstává až do zaplacení zásilky vlastnictvím společnosti Mediashop GmbH.


8. Záruční lhůta

Záruční lhůta je v souladu s platnými předpisy České republiky. Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu. Společnost garantuje, že zboží tvořící předmět zásilky má všechny vlastnosti uvedené v nabídce a nemá nedostatky. Záruka se vztahuje jen na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho použití.

Upozornění: Vzhledem ke specifickým vlastnostem určitého zboží, nelze odstoupit od kupní smlouvy ze strany spotřebitele a vracet výrobky s charakterem úbytku a kosmetické výrobky s porušeným originálním obalem!


9. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Uzavřením smlouvy zákazník výslovně uděluje souhlas společnosti ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci naší společnosti formou elektronické databáze. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoli písemně odvolán e-mailem na adresu: [email protected] či písemně na adresu naší společnosti Mediashop GmbH, P.O. Box 9, 600 10 Depo Brno 71.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 citovaného zákona máte právo v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat o vysvětlení, požádat o odstranění závadného stavu, zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V souladu s ustanovení § 12 odst. 1 citovaného zákona máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil se svými právy vyplývajícími z ustanovení § 11, 12 a 21 citovaného zákona.

Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty, případně zpracovali Vaše dotazy s cílem zlepšení naší nabídky, jakož i za účelem marketingu a propagace našich produktů a produktů našich obchodních partnerů.

Uzavřením smlouvy zákazník rovněž vyjadřuje souhlas s předáním svých osobních údajů v rozsahu v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb všem obchodním a marketingovým partnerům naší společnosti. S poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám můžete vyslovit písemně nesouhlas při uzavírání smlouvy nebo kdykoli následně emailem na adresu e-mail: [email protected] či písemně na výše uvedenou adresu společnosti.


10. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel v případě, že je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internet či telefonu) právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, oznámí to prodávajícímu jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, např. kupující písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a adresu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu Mediashop GmbH, P.O. Box 9, 600 10 Depo Brno 71 či emailem na adresu: [email protected], případně je může učinit v provozovně prodávajícího či v jeho sídle.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle na výše uvedenou adresu nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží může být zasláno spolu s odstoupením od smlouvy. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Pokud se finanční částka vrátí k naší společnosti kvůli nevyzdvednutí/odstěhování/odmítnutí, opětovné zaslání peněžní částky je možné jenom se snížením celkové částky o platbu za opětovné podání. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá mj. v případě smluv:

  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • dodávce zboží které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s j iným zbožím,
  • dodávce zboží o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.

Mediashop GmbH má právo na odstoupení od smlouvy před dodáním objednaného produktu v případě, že produkt po objednávce není na skladě, není k dispozici dostatek zásob na splnění objednávky, a to platí minimálně do 15 kalendářních dnů od objednávky.

Mediashop GmbH uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy oznámením spotřebiteli o odstoupení poštou, e-mailem, sms zprávou nebo v nahrávaném telefonickém hovoru dle vlastního výběru. Spotřebitel nemá nárok na finanční náhradu nebo jinou kompenzaci v případě odstoupení společnosti Mediashop GmbH.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: [email protected] Web: adr.coi.cz "


11. Reklamace zboží

Reklamaci zboží lze uplatnit na adrese Mediashop GmbH, P.O. Box 9, 600 10 Depo Brno 71 či emailem na adrese: [email protected], případně provozovně či v sídle prodávajícího.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Při uplatnění reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

V případě reklamace může kupující vytknout vadu, která se v rozporu s povinností prodávajícího na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. I po uplynutí lhůty jednoho roku může kupující zboží reklamovat, nicméně důkazní břemeno o skutečnosti, že vada existovala již od počátku, tj. v době nákupu zboží, v tomto období přechází na kupujícího.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


12. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

Adresa pro vrácení zboží v případě reklamace a v případě odstoupení od smlouvy je uvedena níže:

Mediashop GmbH
P.O. Box 9600 10 Depo Brno 71

Zásilku lze odeslat jen českou poštou (balík na dobírku není možné doručit).

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 26.02.2024.

© MediaShop Česká republika.
All rights reserved.