Ochrana osobních údajů

1. JMÉNO SPRÁVCE ÚDAJŮ

Jméno správce údajů Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Zkrácené jméno správce údajů: Telemarketing International Kft.
Identifikační číslo Správce v Obchodním rejstříku: 08-09-011731
Sídlo Správce: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
Kontaktní údaje Správce: [email protected]
Zástupce správce: Péter Mester jednatel
Pověřenec pro ochranu údajů:
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů: [email protected]

2. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Časová působnost těchto zásad ochrany osobních údajů trvá od 5. srpna 2013 až do odvolání.

Věcná působnost Zásad se vztahuje na všechny procesy u všech organizačních jednotek Společnosti, při kterých se realizuje spravování osobních údajů, definované zákonem GDPR článek 4 bod (1).

Terminologie těchto pravidel se shoduje s výkladem definic v zákonu GDPR.

Zpracování osobních údajů je možné pouze za účelem výkonu práv nebo plnění povinností. Použití osobních údajů, spravovaných Společností, na soukromé účely je zakázané. Zpracování osobních údajů musí vždy odpovídat zásadě účelového omezení.

Společnost může zpracovávat osobní údaje výhradně pro určené účely, pro výkon práv a plnění povinnosti, v minimálním rozsahu a po minimální dobu, nutnou k dosažení účelu zpracování. Zpracování osobních údajů musí v každé jeho části odpovídat účelu a pokud účel spravování skončí, nebo je spravování protiprávní, údaje budou vymazány.

Společnost zpracovává osobní údaje výhradně na základě předchozího souhlasu subjektu údajů, nebo na základě zákonného zmocnění.

Společnost před zaznamenáním údajů v každém případě subjektu údajů oznámí účel a právní základ zpracování údajů.

Zaměstnanci, provádějící u Společnosti zpracování údajů a zaměstnanci organizací, které se z pověření Společnosti zpracování zúčastňují, provádějí některou z operací zpracování, jsou povinni zachovat osobní údaje, se kterými se seznámili, jako obchodní tajemství. Osoby, které zpracovávají osobní údaje a mají k nim přístup, jsou povinné podat Prohlášení o mlčenlivosti.

Pokud osoba, na kterou se vztahují pravidla, zjistí, že Společnost zpracovává údaj chybný, neúplný, nebo neaktuální, je povinna údaj opravit, nebo iniciovat jeho opravu u zaměstnance odpovědného za zaznamenávání údajů.

Povinnosti ochrany osobních údajů, týkající se fyzických nebo právnických osob, respektive organizací bez právní subjektivity, které z pověření Správce vykonávají činnost zpracování, budou uplatněny v mandátní smlouvě uzavřené se zpracovatelem údajů.

Aktuální jednatel Společnosti s přihlédnutím na specifika Společnosti, určí organizaci ochrany údajů, úkoly a pravomoci, týkající se ochranoy údajů a související činnosti a určí osobu, která bude vykonávat dozor nad zpracováním údajů.

Zaměstnanci Společnosti při výkonu své práce budou dbát toho, aby neoprávněné osoby nemohli nahlédnout do osobních údajů, dále zajistí uložení a umístění osobních údajů tak, aby neoprávněné osoby neměly z údajům přístup, neměly možnost se s údaji seznámit, změnit, nebo zničit je.

Dozor nad Společností používaném systémem pro ochranu údajů vykonává jednatel prostřednictvím osoby, odpovědné za ochranu údajů.

3. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů může na uvedených kontaktních údajích Společnosti požádat o informace o zpracování svých údajů, o opravu údajů, respektive - kromě zpracování nařízeném zákonem - o vymazání údajů, o omezení jejich zpracování.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, má dále právo předat je jinému správci.

Společnost je povinna doručenou žádost, respektive námitku do tří dnů od doručení předat vedoucímu organizační jednotky, disponující úkoly a pravomoci z hlediska zpracovávání údajů.

Vedoucí organizační jednotky, disponující úkoly a pravomoci z hlediska zpracovávání údajů, písemně, ve srozumitelné formě odpoví na otázku subjektu údajů, související se zpracováváním údajů, nejpozději do 25 - v případě uplatnění práva na podání námitky do 15 - dnů.

Na žádost subjektu údajů zpracovatel poskytne informace o údajích subjektu údajů, zpracovávaných ním, respektive ním pověřeným, nebo na jeho příkaz pověřeným zpracovatelem, o jejich zdroji, o účelu, právním základu, době trvání zpracovávání, o jméně a adrese zpracovatele a o jeho činnosti v souvislosti se zpracováváním údajů, o okolnostech a důsledcích bezpečnostního incidentu, jakož i o opatřeních, přijatých pro odstranění incidentu, dále - v případě předávání osobních údajů - o právním základu a příjemcích předávání.

Poskytnutí informací je podle ustanovení bezplatné pokud žadatel v daném roku ještě nepodal správci žádost o podání informací, týkající se téhož okruhu údajů. V jiných případech lze stanovit poplatek. Míra poplatku může být definována i smlouvou, uzavřenou mezi stranami. Uhrazený poplatek je nutné vrátit, pokud bylo zpracovávání údajů protiprávní, nebo pokud žádost o informaci vedla k opravě údajů.

Vedoucí organizační jednotky zpracovávající údaj - pokud jsou k dispozici potřebné údaje a doklady k jejich prokázání - nesprávný údaj opraví, v případě existence důvodů, definovaných článkem 17. GDPR zajistí vymazání zpracovávaného osobního údaje.

Osobní údaje musí být vymazány, pokud
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) jestliže správce osobní údaje zveřejnil a osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, je povinen je vymazat a přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky - včetně technických opatření - aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

pokud je zpracování nebo předávání osobních údajů nutné výhradně z důvodu splnění právní povinnosti správce nebo z důvodu oprávněných zájmů správce, příjemce nebo třetí strany, s výjimkou povinného zpracování údajů;

pokud je zpracování nebo předávání osobních údajů prováděno pro účely přímého marketingu, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého výzkumu; a

v jiných, zákonem definovaných případech .

Správce námitku v co nejkratší lhůtě od podání žádosti, nejpozději však do 15 dní vyšetří, vynese rozhodnutí o opodstatněnosti žádosti a o rozhodnutí žadatele písemně informuje.

Pokud správce konstatuje oprávněnost námitky, ukončí zpracování údajů - včetně dalšího zaznamenávání a předávání údajů - údaje blokuje a informuje o námitce a o opatřeních, učiněných na jejím základu, všechny subjekty, kterým údaje dotčené námitkou dříve předal a které jsou povinné zajistit uplatnění práva na vznesení námitky.

Pokud subjekt údajů nesouhlasí s rozhodnutím správce, respektive pokud správce opomene lhůtu pro odpověď, subjekt údajů se může obrátit na soud do 30 dnů od oznámení rozhodnutí, respektive od posledního dne lhůty.

Pokud příjemce nedostane údaje potřebné pro uplatnění svého práva z důvodu námitky subjektu údajů, může se do 15 dnů od oznámení rozhodnutí obrátit na soud proti správci, za účelem získání údajů. Správce může podat žalobu i proti subjektu údajů.

Pokud správce opomene zaslat oznámení, příjemce může požádat správce o vysvětlení ohledně okolností souvisejících se zmařením předání údajů, správce je povinen podat vysvětlení do 8 dnů od doručení takovéto žádosti příjemce správci. V případě žádosti o vysvětlení se příjemce může obrátit na soud proti správci do 15 dnů od podání vysvětlení, nejpozději však od uplynutí lhůty na podání vysvětlení. Správce může podat žalobu i proti subjektu údajů.

Správce nemůže vymazat údaje subjektu údajů, pokud zpracování údajů nařizuje zákon. Údaj však nemůže být předán příjemci, pokud správce souhlasí s námitkou, nebo pokud soud rozhodl o oprávněnosti námitky.

V případě oprávněné námitky vedoucí organizační jednotky ukončí zpracování údajů, údaje blokuje a informuje o námitce a o opatřeních, učiněných na jejím základu, všechny subjekty, kterým údaje dotčené námitkou dříve předal a které jsou povinné zajistit uplatnění práva na vznesení námitky.

Pokud při uplatňování práv subjektu údajů posouzení záležitosti není jednoznačné, vedoucí organizační jednotky zpracovávající údaj může se současný zasláním spisů záležitosti a svého stanoviska ohledně věci požádat o stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů, který žádosti do tří dnů vyhoví.

Společnost uhradí škody, způsobené jiným subjektům protiprávním zpracováním údajů subjektu údajů, nebo porušením požadavků zabezpečení údajů, respektive poplatek za újmu, způsobenou Společností nebo ní zapojeným zpracovatelem porušením osobnostních práv. Správce je osvobozený od odpovědnosti za škody a povinnosti uhradit poplatek za újmu pokud prokáže, že škoda, nebo porušení osobnostních práv práv bylo způsobeno neodvratitelnou událostí mimo rámce zpracování údajů. Rovněž neuhradí škodu, pokud byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním poškozeného.

Subjekt údajů může podat opravný prostředek na Maďarský úřad pro ochranu údajů a informační svobodu - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), nebo na soud místně příslušný podle jeho místa trvalého bydliště nebo místa pobytu.

4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

Místo zpracování údajů:
9028 Győr, Fehérvári út 75.

4.1. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Produkty společnosti si lze objednat telefonicky, poštou a na webové stránce Společnosti.

Při podávání objednávky subjekt údajů zadá svoje osobní údaje (jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, číslo účtu) - zadáním údajů subjekt údajů dává souhlas k jejich použití společností ke spravování zákazníků.

Spravování zákazníků Společnost definuje jako uplatňování záručních práv v souvislosti s prodanými produkty, operace související s účetním zpracováním, používáním zakoupených produktů, řešením reklamací ohledně poskytovaných služeb a jako realizaci marketingových cílů.

Součástí spravování zákazníků je pak zejména souhlas subjektu údajů k použití všech ním zadaných údajů pro spravování zákazníků, zejména k informování o nových službách (telefonicky a/nebo e-mailem), patřících do okruhu zájmů subjektu údajů, určeného podle dřívěji ním zakoupených produktů.

Součástí spravování zákazníků je rovněž zaznamenání kontaktních údajů subjektu údajů, (dobrovolně) zadaných při zveřejnění recenze různých produktů, do zákaznické databáze, s přiměřeným informování subjektu údajů.

Databáze stálých zákazníků není oddělená od zákaznické databáze, vedle stálých zákazníků je uvedeno pouze označení, signalizující jejich statut.
Statut stálého zákazníka platí po dobu jednoho roku, po uplynutí této lhůty lze statut prodloužit. V tomto ohledu Společnost zvlášť informuje klienty o zpracování údajů, které se jich týkají.

Se Společností se lze zkontaktovat i telefonicky: hovory, přijímané zákaznickým centrem Společnosti, nebo z tohoto centra iniciované, budou vždy nahrávané. O této skutečnosti je nutné subjekt údajů informovat před započetím rozhovoru.

Pokud subjekt údajů žádá o vymazání údajů, Společnost je povinna postupovat podle ustanovení zákona CXIX. z roku 1995 o zpracovávání údajů jmen a adres sloužící průzkumu a přímému marketingu: vedle zákaznické databáze vede i seznam zákazů, takzvaný Robinsonův seznam.

21. § (1) Společnost přímého marketingu je povinna vést evidenci (seznam zákazů) jmen a adres subjektů údajů, kteří požádali o ukončení zpracování svých údajů za daným účelem, nebo na zpracování nedali svůj souhlas - navzdory předchozímu kontaktování společností přímého marketingu s tímto záměrem - a na úřadě evidence adres využili svého práva zákazu zpracování údajů.
(2) Účelem seznamu zákazů je zajištění toho, aby údaje subjektů údajů, uvedené na seznamu, nebyly odevzdány, předány třetí osobě, respektive zaznamenány na novém seznamu kontaktních údajů nebo seznamu přímého marketingu. Subjekty údajů na seznamu zákazů nelze požádat o souhlas na přijetí zásilky za účelem přímého marketingu, nelze jim zaslat reklamní zásilku, pokud se zákaz nevztahuje pouze na konkrétně definovaný účel.
(3) Spravováním seznamu zákazů mohou společnosti přímého marketingu pověřit společně i třetí společnost, tato společnost však může provádět pouze činnosti zpracování údajů v souvislosti s ustanoveními odstavce (2).
(4) Údaje, uvedené na seznamu zákazů, smí správce použít v rozsahu, nutném ke splnění požadavků, definovaných odstavcem (2), nesmí je kombinovat s jiným souborem údajů, předat, použít k jiným účelům, a je povinen zajistit uplatnění práv subjektů údajů podle § 20 odstavec (1) bod b).


Společnost při každém kontaktování za účelem reklamy zkontroluje, zda subjekt údajů neúčinkuje na seznamu zákazů.
Společnost v případě některých reklam využívá zpracovatele, disponujícího přiměřenými odbornými znalostmi k dané reklamě.

evidenční číslo pro zpracování údajů: NAIH-68474/2013
účel zpracování údajů: spravování zákazníků: udržování kontaktu s klienty společnosti, plnění smluvních povinností, následná péče o zákazníky
rozsah zpracovávaných údajů: příjmení, jméno, doručovací adresa, fakturační adresa, jméno, adresa příjemce, telefonní číslo (mobilní telefon, pevná linka), e-mailová adresa, statut stálého zákazníka, seznam dřívěji zakoupeného zboží, v případě telefonické objednávky hlas subjektu údajů
právní základ zpracování:
- účetní evidence: zákon C. z roku 2000 § 169. (1)-(2) – zákonné ustanovení
- evidence zákazníků: GDPR článek 6. (1) a) - souhlas subjektu údajů
- seznam zákazů: zákon CXIX. z roku 1995 § 21. – zákonné ustanovení
- nahrávky telefonických hovorů v zákaznickém centru: zákon CLV. z roku 1997 § 17/B. – zákonné ustanovení
lhůta uložení údajů:
- v případě zaznamenání do zákaznické databáze: do zaniknutí společnosti
- v případě vymazání údajů na seznamu zákazů: do zaniknutí společnosti
- v případě telefonických hovorů v zákaznickém centru nahrávka hovoru 5 let
způsob uložení údajů: elektronicky

Objednané produkty Společnost doručuje zákazníkům prostřednictvím externích firem, na základě mandátní smlouvy. Údaje, nutné pro doručení - jméno, doručovací adresa, telefonní číslo - Společnost předá kurýrní službě.
Společnost využívá následujících kurýrních služeb:

  • Magyar Posta Zrt.
  • GLS General Logistics Sysrems Romania SRL Str. Dorobantilor 106 550231 Sibiu
  • Česká pošta .s.p. Praha 1. Politických vězňů 909/4 Korespondenční adresa Česká pošta s.p. Odbor firemní obchod J.A. Bati 5648 760 01 Zlín
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec
  • SK Posta 154, Medveďov 154, 930 07 Medveďov, Slovensko
  • PL GLS Gerieral Logistics Systems Poland Sp. z 0.0. ul. Teczowa 10 62-052 Komorniki I Gluchowo NIP 785-15 61-831 VAT DE PL7851561831
  • PL Posta Poczta Polska S.A Region Sieci Pl. Oddz. Mlodziezy Powst. 740-940 Katowice Urzad Pocztowy Bielsko-Biala 2 Legionów 4743-302 Bielsko-Biala NIP 5250007313
  • RO posta:O.P. 2 Oradea C.P.2 jud.Bihor cod postal 410670

4.2. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PŘIHLÁŠENÝCH K ODBĚRU ZPRAVODAJE

Společnost o své činnosti zasílá zpravodaj zájemcům, kteří se přihlásili k jeho odběru.
K odběru zpravodaje se lze přihlásit na webové stránce společnosti - nebo ústně, v telefonickém zákaznickém centru.

Odhlášení se z odběru zpravodaje se nepokládá za zapsání na seznam zákazů, definovaný § 21 zákonu CXIX. z roku 1995 o zpracovávání údajů jmen a adres sloužící průzkumu a přímému marketingu.

účel zpracování údajů: poskytování nejnovějších informací klientům, spravování zákazníků
rozsah zpracovávaných údajů: jméno, e-mailová adresa
právní základ zpracování: GDPR článek 6. (1) a) souhlas subjektu údajů
lhůta uložení údajů: do odhlášení se z odběru zpravodaje, nejpozději do zaniknutí společnosti
způsob uložení údajů: elektronicky

4.3. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE

Webovou stránku Společnosti může každý používat bez odhalení své totožnosti a zadání osobních údajů, z webové stránky a ze stránek s ní propojených může volně a bez omezení získávat informace. Vstup na webovou stránku, výstup z ní návštěvníkům ulehčují malé datové soubory (anglicky, respektive dále jen: „Cookies“), které webová stránka ukládá na počítači návštěvníků, respektive je odtud přečte. Cookies slouží pro správné fungování webové stránky, efektivnější obsluhu a anonymizované shromažďování údajů ke statistickým účelům.

Cookies může návštěvník vymazat ze svého počítače, respektive budou automaticky vymazány po zavření prohlížeče a návštěvník si i manuálně může nastavit prohlížeč tak, aby odmítl používání cookies. Návštěvník může webovou stránku používat i pokud používání cookies v nastaveních prohlížeče manuálně odmítne.

5. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost pro zpracování údajů při používání webové stránky, pro zpracování zákaznických údajů (evidenční číslo: NAIH-68474/2013) využívá zpracovatele. Společnosti Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., daňové číslo: 14707092-2-13.) Hometelesales Kft. (1144 Budapest, Csertő park 4. X. em. 106. daňové číslo: 25768895-2-42), Quick Telesales SRL (Braila, Str. Hipodrom, BI. G2, Sc.4, Ap.77, Rumunsko) a E-value International S.A. (Dimitrie Pompeiu Blv. No 5-7 Hermes Business Campus, B Building Sector 2) jako činnost související se zpracováním údajů provádějí telefonické hovory v souvislosti se spravováním zákazníků.

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU ÚDAJŮ

[email protected]

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE HOSTINGU

Rack Forest Kft.
identifikační číslo v Obchodním rejstříku: 01-09-914549
daňové číslo: 14671858-2-43
sídlo: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

8. OTÁZKY TĚMITO INFORMACEMI NEDEFINOVANÉ

Pro otázky, těmito informacemi nedefinované je směrodatné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Stanovy Společnosti pro ochranu a bezpečnost údajů.

9. POSTUPY PRO MAZÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost Telemarketing International Kft. (dále jen "správce údajů") vás prostřednictvím tohoto oznámení a popisu procesu informuje o všech skutečnostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46/EK (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"). Účastí v procesu se jako subjekt údajů stáváte subjektem údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

PŘESNÝ NÁZEV A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Název správce údajů: Telemarketing International Kft.
Adresa správce údajů: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
Poštovní adresa správce údajů: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
Daňové číslo správce údajů: 13163602-2-08.
Registrační číslo společnosti správce údajů: 08-09-011731
Internetová adresa správce údajů: www.mediashop.cz
Centrální e-mailová adresa správce údajů: 
Centrální telefonní číslo správce údajů: 
Hlavní výkonný ředitel správce údajů: Péter János Mester, Jednatel společnosti    

Pokud jde o databázi provozovanou správcem údajů pro prodejní a marketingové účely, správce údajů po registraci zákazníka vykonává práva subjektu údajů ve vztahu k údajům vloženým do databáze, s přihlédnutím k zásadě omezeného uchovávání, po uplynutí lhůt uchovávání uvedených v každé správě údajů, a to na žádost dotčeného zákazníka, odvolání souhlasu - nebo když pomine účel zpracování údajů, budou údaje vymazány provedením procesu výmazu dotčených údajů, tj. údaje budou vymazány pomocí nástrojů Commerce Tools vyvinutých a provozovaných skupinou, a to v průběhu ukládání ve výše uvedeném systému. 
Pokud jsou dotčené údaje uloženy také v papírové podobě nebo pokud správce údajů usoudí, že je to nutné v souvislosti s ověřovacím systémem, provede se výmaz pomocí manuálního postupu výmazu/vymazání uvedeného v přílohách zásad a zaznamenáním zprávy o výmazu v souvisejících přílohách.

V případě uplatnění práv subjektu údajů bude správce údajů postupovat v souladu se lhůtami stanovenými v GDPR.

© MediaShop Česká republika.
All rights reserved.