Zásady ochrany osobních údajů

společnosti Mediashop GmbH
19.02.2024

1. Všeobecná ustanovení 1

2. Jméno a kontaktní údaje správce údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů  1

3. Vymezení pojmů. 2

4. Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů. 3

5. Registrace a používání zákaznického účtu. 5

6. Proces objednání 5

7. Zákaznický servis. 7

8. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt 7

9. Průzkumy za účelem zlepšování produktů. 8

10. Poskytovatelé doručovacích a platebních služeb. 8

11. Komunikace po objednávce ohledně dopravy. 10

12. Ostatní příjemci údajů (poskytovatelé služeb) 12

13. Používání souborů cookie a dalších sledovacích nástrojů. 12

14. Zasílání reklamních materiálů a vznesení námitky proti reklamě. 24

15. Vymazání údajů. 26

16. Vaše práva jako subjektu údajů. 27

17. Zabezpečení údajů. 27

18. Aktuálnost a změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. 28

                                                                                                                         

1. Všeobecná ustanovení

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů jsou pro nás důležité. Údaje proto zpracováváme výhradně v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a národními zákony o ochraně osobních údajů.

 

2. Jméno a kontaktní údaje správce údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce:

Mediashop GmbH
Schneiderstraße 1, Top 1
2620 Neunkirchen
Rakousko

Tel.: +420 234 261 900
E-mail:
[email protected]

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Mediashop můžete kontaktovat jako kontaktní místo pro všechny otázky týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů takto:

Mediashop GmbH
„do vlastních rukou DSB” nebo “to zástupci GDPR“

c.o.
Telemarketing International Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Maďarsko
E-mail: [email protected]

 

3. Vymezení pojmů

Naše Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z pojmů, které použila EU při přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše Zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili nejdůležitější pojmy:

 1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. Subjekt údajů

Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 1. Zpracování

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

 1. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 1. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 1. Správce

Správce je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 1. Zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 1. Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány, které mohou získat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Evropské unie nebo členského státu.

 1. Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem nebo zpracovatelem.

 1. Souhlas (svolení)

Souhlas (svolení) je jakýkoli svobodný, konkrétní, jednoznačný, informovaný a kdykoli odvolatelný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

 

4. Zpřístupnění webových stránek a vytváření protokolových souborů (logfiles)

4.1 Obecné informace

4.1.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Abyste si mohli prohlédnout nabídku zboží v našem internetovém obchodě Mediashop.tv, musí náš systém při každém zobrazení našich webových stránek automaticky zaznamenávat údaje a informace z počítačového systému počítače uživatele, resp. z prohlížeče použitého koncového zařízení (v protokolových souborech). Tyto údaje se uchovávají až do automatického vymazání. Shromažďují se tyto údaje:

 • informace o typu a verzi použitého prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • každé zobrazení stránky
 • operační systém uživatele
 • informace o kategorii koncového zařízení (mobilní telefon, stolní počítač, tablet) a informace o koncovém zařízení
 • IP adresa přidělená poskytovatelem internetového připojení uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky

Údaje jsou vymazány po statistickém vyhodnocení, které již nelze vysledovat zpět k návštěvníkovi webových stránek, nejpozději však po jednom roce.

4.1.2 Účel zpracování údajů

Ukládání dat do souborů protokolu je součástí běžného provozu jakýchkoli webových stránek na internetu a slouží k zajištění jejich funkčnosti. Kromě toho používáme tyto údaje k optimalizaci rychlosti webových stránek a k zajištění bezpečnosti a stability našich systémů informačních technologií. Dále se soubory protokolu používají k obnovení ztracených položek v nákupním košíku (např. v případě ztráty relace (session)).

4.1.3 Právní základ pro zpracování údajů

Toto zpracování je na základě oprávněných zájmů popsaných výše a je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.2 Cloudflare

Abychom zvýšili rychlost spuštění našich webových stránek po celém světě, používáme síť pro doručování obsahu (Content Delivery Network, dále jen „CDN“) našeho zpracovatele Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Mnichov Německo („Cloudflare“).

CDN je síť globálně provozovaných a propojených serverů, která je schopna návštěvníkovi webových stránek doručit optimalizovaný obsah v závislosti na struktuře sítě na internetu. V podstatě se zpracovává IP adresa a metadata prohlížeče (jak je popsáno v části 4.1.1).

Cloudflare využívá subdodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Jako další ochranné opatření se společnost Cloudflare zavázala, že bude proti jakémukoli přístupu americké vlády k evropským údajům brojit u soudu (https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/).

Služba Cloudflare se používá v souvislosti s našimi oprávněnými zájmy na bezpečné, výkonné a stabilní prezentaci našich webových stránek na internetu. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

5. Registrace a používání zákaznického účtu

5.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se v našem zákaznickém registru (vytvořit si uživatelský účet) poskytnutím osobních údajů, a to jak v rámci objednávky, tak i bez objednání produktů. Údaje se zadávají do vstupní masky (interface), přenášejí se k nám a jsou uloženy. Údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud to není uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: oslovení, jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, číslo domu, PSČ, město a země.

Pokud nám zanecháte své telefonní číslo, můžeme vás snadněji kontaktovat a vyřešit případné potíže s doručením nebo závady k vaší spokojenosti rychleji a bez komplikací.

Pokud nám sdělíte své datum narození (buď ve svém uživatelském účtu, nebo pokud zvolíte způsob platby, který nelze provést bez uvedení data narození), budeme vám moci poblahopřát malým dárkem.

V rámci procesu registrace je získáván souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů. Takto poskytnuté údaje můžete kdykoli změnit.

5.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.3 Možnost odvolání a odstranění

Jako uživatel máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu stačí zaslat jednoduchou zprávu na některý z našich kontaktních údajů. Tím bude Vaše registrace ukončena a zákaznický účet spolu se zadanými údaji vymazán. Údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, a údaje, které musíme uchovávat na základě zákonných povinností, budou vymazány až po splnění účelu nebo uplynutí zákonné doby uchovávání.

 

6. Proces objednání

6.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Produkty si u nás můžete objednat online, telefonicky nebo pomocí katalogové objednávkové karty. Pro vyřízení vaší objednávky jsou nutné osobní údaje. Za tímto účelem zjišťujeme váš titul, jméno a příjmení a adresa (datum narození v případě nákupu na účet nebo platby na splátky, protože tyto způsoby platby nelze bez data narození provést). Každému zákazníkovi přidělíme zákaznické číslo.

Abychom mohli vaši objednávku vyřídit, může být také nutné vás kontaktovat. Za tímto účelem vás požádáme o vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, na které vás můžeme za tímto účelem kontaktovat.

Zákazník je proaktivně informován o stavu objednávky a doručení prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

S první objednávkou obdržíte také „uvítací dopis“, ve kterém vás budeme informovat o možnostech, které vám Mediashop jako zákazníkovi nabízí.

Pokud nám sdělíte své datum narození (buď ve svém uživatelském účtu, nebo pokud zvolíte způsob platby, který nelze provést bez uvedení data narození), budeme vám moci poblahopřát malým dárkem.

Za účelem splnění smlouvy o koupi zboží předáváme tyto údaje našim poskytovatelům doručovacích a platebních služeb (více informací viz bod 10 „Poskytovatelé doručovacích a platebních služeb“).

6.1.1 Online objednávka

V případě online objednávky zjišťujeme také IP adresu přistupujícího koncového zařízení, země, datum a čas registrace a zdroj registrace. To je technicky nutné, aby bylo možné objednávku přijmout.

 6.1.2 Telefonická objednávka

Zákazníci mají také možnost objednat si produkty telefonicky anebo o nich takto získat informace. Naši telefonní operátoři jsou bez výjimky proškoleni v oblasti GDPR a zavazují se dodržovat mlčenlivost utajení, resp. důvěrnosti údajů.

Aby bylo zadávání objednávek pro zákazníky pohodlnější, zadáváme jejich údaje do systému pro správu zákazníků, který mají telefonní operátoři a pracovníci zákaznického servisu k dispozici. V případě registrovaných zákazníků se k jejich jednoznačné identifikaci používají stávající osobní údaje.

Zákazník má různé možnosti platby. Z geografických, technických nebo z důvodu úvěrové bonity nemusí být některé způsoby platby v době hovoru dostupné. Pokud telefonní operátor nenajde uspokojivý důvod, je volající přepojen na svého nadřízeného.

V zájmu neustálého zvyšování kvality našich zaměstnanců jsou hovory našich zaměstnanců s Vámi nahrávány a náhodně kontrolovány bez identifikace volajícího, ovšem pouze pokud jste s nahráváním hovoru souhlasili. Při zadání objednávky je záznam spojen s interním identifikačním číslem a uložen po dobu tří měsíců. Volající má také možnost vyjádřit nesouhlas s nahráváním hovoru stisknutím tlačítka. V tomto případě se rozhovor s volajícím nenahrává.

6.2 Právní základ pro zpracování údajů, účel zpracování údajů

Účelem procesu objednávání je uzavření smlouvy a výše uvedené údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy (právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu použijeme pouze v případě, že jste nám je poskytli pro výše uvedené účely, a rozhovor bude nahráván pouze v případě, že jste s tím souhlasili (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

6.3 Doba uložení

Osobní údaje zákazníka budou použity po dobu zpracování objednávky a uloženy po dobu zákonných lhůt pro uchovávání, aby bylo dosaženo stanovených účelů.

 

7. Zákaznický servis

7.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Naši pracovníci zákaznického servisu jsou bez výjimky proškoleni v oblasti GDPR a zavazují se k utajení, resp. důvěrnosti údajů. Během hovoru se pořizuje hlasový záznam, pokud s tím zákazník souhlasí.

Abychom mohli rychle vyřídit váš dotaz nebo reklamaci, může být také nutné, abychom vás mohli kontaktovat. Za tímto účelem vás požádáme o vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, na které vás můžeme za tímto účelem kontaktovat.

Pokud se kontaktování vaší osoby týká položky, která nebyla zakoupena přímo u nás, ale u prodejního partnera, budeme muset shromáždit vaše údaje jako u jakéhokoli jiného zákazníka, abychom mohli zpracovat váš dotaz. Kromě toho bude zjišťován příslušný prodejní partner.

7.2 Kategorie subjektů údajů

 • Zájemci
 • Zákazníci
 • Zákazníci našich prodejních partnerů

7.3 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud je kontaktování nezbytné pro splnění kupní smlouvy, je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

8. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

8.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo online kontaktního formuláře, shromažďujeme osobní údaje (například vaše jméno a e-mailovou adresu) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Tyto údaje používáme pouze ke zpracování a odpovědi na váš dotaz.

8.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých v rámci kontaktního formuláře nebo zaslání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

8.3 Doba uložení, možnost námitek a odstranění

Údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře budou vymazány ihned po zodpovězení vašich dotazů, pokud je nepotřebujeme ke splnění smluvních nebo zákonných povinností nebo pokud jste výslovně nesouhlasili se zpracováním pro jiný účel.

 

9. Průzkumy za účelem zlepšování produktů

9.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Vyvíjíme a uvádíme na trh inovativní produkty. To, zda prodávaný produkt splňuje očekávání našich zákazníků, má pro naši společnost zásadní význam. Pokud se u konkrétních produktů vyskytnou problémy s použitím, máme naléhavý zájem zjistit jejich příčiny, abychom je mohli co nejrychleji odstranit. Pokud zákazníci upozorní na blíže nespecifikované potíže s produktem, můžeme vás kontaktovat e-mailem a zeptat se na vaše zkušenosti s daným produktem. V tomto ohledu používáme vaše kontaktní údaje k tomu, abychom vám e-mailem zaslali další informace, které jsou pro vás relevantní.

Průzkum se bude týkat výhradně daného produktu.

Takto shromážděné informace pro zlepšení produktu jsou okamžitě anonymizovány a nelze je spojit s vaší osobou.

9.2 Právní základ pro zpracování údajů

Průzkum prostřednictvím e-mailu je nezbytný pro ochranu našich oprávněných zájmů na zlepšování produktů. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právo vznést námitku: Proti takovému průzkumu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb, s tím, že vaši e-mailovou adresu nebudeme pro tento účel používat. Námitku můžete zaslat podle vlastního výběru na jednu z výše uvedených kontaktních adres, jako odpověď na e-mail s dotazníkem nebo prostřednictvím příslušného odkazu v e-mailech.

 

10. Poskytovatelé doručovacích a platebních služeb

10.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Údaje o vašich objednávkách předáváme našemu přepravnímu a platebnímu partnerovi.

Doručovací a poštovní služby a poskytovatelé platebních služeb jednají sice naším jménem, ale z právních nebo procesních důvodů nesou sami odpovědnost za bezpečnost a zpracování vašich údajů. Pravidelně kontrolujeme také zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb, abychom zajistili, že vaše údaje jsou dostatečně chráněny.

10.2 Níže je popsána spolupráce s našimi poskytovateli platebních služeb:

10.2.1 IXOPAY

K vytvoření bezpečného, identifikovatelného a stabilního spojení s různými poskytovateli platebních služeb používáme společnost IXOPAY (IXOPAY GmbH, Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Vídeň, Rakousko. IXOPAY přebírá roli „poskytovatele brány“ nebo poskytovatele služeb iniciování platby ve smyslu druhé směrnice EU o platebních službách (PSD2).

IXOPAY vytváří spojení pro následující poskytovatele platebních služeb nebo způsoby plateb: Paypal, Visa a Mastercard. Společnost IXOPAY ukládá následující údaje zákazníků: jméno, datum narození, titul, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, bankovní údaje (IBAN, PayPal atd.) nebo číslo kreditní karty.

Integrace služby IXOPAY do našich webových stránek je založena na smlouvě, resp. na předsmluvních opatřeních v souvislosti s vaší objednávkou. Právním základem pro zpracování údajů je tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

10.2.2 Paypal

Pokud je platba provedena prostřednictvím platební metody „PayPal“, bude online platbu provádět společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg. Předání vašich údajů (jméno, adresa, e-mail) společnosti Paypal je součástí smlouvy, resp. předsmluvních opatření v rámci vaší objednávky. Právním základem pro zpracování údajů je tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

To zahrnuje získání informací od různých úvěrových agentur, které potvrdí vaši úvěruschopnost a totožnost. Společnost Paypal vám může kdykoli poskytnout celý seznam těchto příjemců. Pod následujícím odkazem najdete zásady ochrany osobních údajů společnosti Paypal: https://www.paypal.com/uk/legalhub/privacy-full.

10.2.3 VISA/Mastercard

Na základě smlouvy s poskytovateli VISA nebo Mastercard můžete platbu provést přímo u společnosti vydávající kreditní karty. V tomto případě neukládáme žádné údaje nad rámec objednávky a po úspěšné transakci obdržíme od instituce vydávající kreditní kartu dobropis.

V souladu s druhou směrnicí EU o platebních službách se na zúčtování podílí také tzv. „zpracovatel kartové transakce“ - v tomto případě PAYONE GmbH (dříve SIX Payment Services), pobočka Rakousko, Am Belvedere 10, 1100 Vídeň. Údaje se přenášejí prostřednictvím služby Saferpay (značka společnosti SIX).

Další podrobnosti o ochraně údajů najdete na adrese:

https://www.mastercard.cz/content/mccom/cs-cz/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html 
https://www.visa.cz/podminky-pouzivani/oznameni-spolecnosti-visa-o-globalni-ochrane-osobnich-udaju.htmlhttps://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html

 

11. Komunikace po objednávce ohledně dopravy

O doručení objednaných produktů vám budeme zasílat automatické zprávy o expedici prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Za tímto účelem spoléháme na spolupráci s naším dodavatelem, Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, , Česká republika.

Za tímto účelem předáváme České poště následující údaje, které Česká pošta využívá pro naši komunikaci s vámi:

 • Číslo objednávky (přidělené společností Mediashop)
 • Číslo internetové objednávky (jedná se o číslo objednávky ze samotného internetového obchodu)
 • Číslo Track & Trace
 • E-mailová adresa, telefonní číslo
 • Poskytovatel přepravních služeb (např. DHL, pošta)
 • Způsob platby
 • Celková částka objednávky, datum objednávky
 • Popis zboží, množství zboží
 • Pozdrav, jméno, příjmení
 • Ulice, číslo domu, PSČ, město, země

Vy jako zákazník i Mediashop máte oprávněný zájem na správných a transparentních informacích o stavu doručení. Výše popsané zpracování je k tomu nezbytné. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti použití vašich údajů pro informace o doručení. Pokud nemáte zájem dostávat informace o doručení, sdělte nám to prosím prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 

12. Ostatní příjemci údajů (poskytovatelé služeb)

Kromě našich vlastních zaměstnanců využíváme i poskytovatele služeb, kteří provádějí část zpracování údajů naším jménem. V těchto případech jsme s poskytovateli služeb uzavřeli smlouvy o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR, které přesně stanoví povinnosti a jednotlivé kroky zpracování, jakož i všechny kategorie zpracovávaných údajů. Přiměřenost bezpečnostních opatření a kvalifikaci poskytovatelů služeb pravidelně kontrolujeme.

Do zpracování zapojujeme následující další kategorie příjemců:

 • Call centrum pro přijímání hovorů.
 • Poskytovatel služeb IT pro poskytování bezproblémových a vysoce výkonných služeb.

 

13. Používání souborů cookie a dalších sledovacích nástrojů

13.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie, pixely a podobné technologie.

Cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení při návštěvě webových stránek. Soubory cookie obsahují charakteristický řetězec znaků, který umožňuje identifikovat prohlížeč při opětovném vyvolání webové stránky.

Pixely jsou miniaturní grafické prvky, které lze vložit do e-mailů nebo do volajícího zařízení a umožňují tak statistické vyhodnocování reklamních kampaní.

Při návštěvě našich webových stránek je uživatel informován o používání souborů cookie a je získán jeho dobrovolný a informovaný souhlas se zpracováním použitých osobních údajů. Uživatel je přitom okamžitě informován o hlavních účelech používaných souborů cookie a činnostech zpracování a je odkázán na tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby získal úplné informace.

Tyto soubory cookie lze rozdělit do tří kategorií: základní soubory cookie, marketingové soubory cookie a funkční soubory cookie.

Pod pojmem základní soubory cookie rozumíme soubory cookie, pomocí kterých lze spravovat vaše preference pro používání souborů cookie, a soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz internetového obchodu. Ty se také nazývají soubory cookie relace, které se používají k přiřazení obsahu zobrazeného na vašem koncovém zařízení, položek v nákupním košíku a podobně, aby bylo možné provést nákup.

Marketingové soubory cookie používáme k zobrazování personalizovaných reklam na webových stránkách třetích stran, které jsou navrženy tak, aby byly relevantní pro vás a vaše zájmy. Ačkoli se na základě těchto souborů cookie neukládají žádné přímé osobní údaje, zaznamenávají se charakteristiky vašeho prohlížeče a koncového zařízení a přiřazují se vaše zájmy. Pokud cookie pochází ze sociální platformy a vy jste na ní přihlášeni, může být váš účet na této platformě propojen s těmito informacemi od uvedené třetí strany pomocí cookie. Marketingové soubory cookie nám navíc umožňují měřit a vyhodnocovat účinnost reklamních kampaní ve vyhledávačích.

Funkční soubory cookie nám umožňují počítat zobrazení našich webových stránek, abychom byli schopni identifikovat vyhledávanější obsah a zvýšit atraktivitu celého webu a zlepšit váš uživatelský zážitek. Kromě toho je mediální obsah z videoplatforem, jako je YouTube, který je vložen na webové stránky, možné přehrát pouze v případě, že se tak rozhodnete. Pokud máte účet na některé z používaných platforem, je možné, aby poskytovatel propojil ID vašeho účtu s uvedenými informacemi a přiřadil je k vaší osobě.

Marketingové i funkční soubory cookie pocházejí převážně od poskytovatelů z USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR. Bez ohledu na to můžete své preference týkající se používání soborů cookie změnit v zápatí stránky prostřednictvím „Nastavení ochrany osobních údajů“.

Změnou nastavení ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Již uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. To lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Zejména nemusí být možné, aby uživatel zadával objednávky.

13.2 Doba uložení a odvolání souhlasu

Soubory cookie se ukládají do koncového zařízení uživatele a jsou jím přenášeny na naše webové stránky. Jak dlouho se soubory cookie ukládají, můžete zjistit v nabídce, na kterou je odkaz zde:

https://mediashop.cz/ochrana-osobnich-udaju

Svůj již udělený souhlas nebo souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna v nastavení ochrany osobních údajů v zápatí každé stránky. Máte také možnost zabránit ukládání souborů cookie do svého počítače příslušným nastavením ve svém prohlížeči nebo nastavit sociální média tak, aby se během vaší návštěvy žádné soubory cookie neukládaly. Podrobnosti naleznete u příslušných operací zpracování.

13.3 Jednotlivé činnosti zpracování online

13.3.1 Google Analytics

Naše webové stránky používají službu „Google Analytics“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek, jako je typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresa, čas požadavku serveru, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Tyto informace se používají k analýzám používání internetu a webových stránek, jako jsou anonymní vyhodnocení a grafy zobrazení a návštěv. Údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem průzkumu trhu, optimalizace webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje naším jménem. Vaše IP adresa nebude v žádném případě sloučena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou po přenosu anonymizovány, takže jejich přiřazení není možné (maskování IP).

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics najdete například v nápovědě Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Google využívá dodavatelů v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.2 Google Tag Manager / Správce značek Google

Na našich webových stránkách používáme „Správce značek Google“ od společnosti Google. Prostřednictvím této služby lze značky webových stránek spravovat prostřednictvím rozhraní. Značky jsou malé části kódu na webových stránkách, které se používají mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, sledování dopadu online reklamy a sociálních kanálů, použití remarketingu a cílení a testování a optimalizaci webových stránek. Správce značek Google implementuje pouze značky. Správce značek Google se řídí řadou spouštěcích pravidel, která určují, kdy mají být tyto značky na webu použity. Když uživatel navštíví webové stránky, spustí se podle konfigurace značky a do jeho prohlížeče se načtou příslušné soubory cookie. Obsahuje pokyny, které značky mají být spuštěny. Používání nástroje Správce značek Google vám zefektivní a urychlí používání našich webových stránek díky správě správných značek.

Poskytovatel služby Správce značek Google využívá dodavatele z USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

13.3.3 Google Ads Conversion Tracking

Používáme online reklamní program Google Ads od společnosti Google a v jeho rámci sledování konverzí (Conversion Tracking), které společnost Google nabízí. Když kliknete na námi umístěnou reklamu ve vyhledávací nebo reklamní síti Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro měření konverzí. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek v době platnosti souboru cookie, my i společnost Google budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli jste na ni přesměrováni.

Každý klient služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro nás jako zákazníka Google Ads. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro měření konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné vás jako uživatele osobně identifikovat.

Pokud si nepřejete účastnit se měření, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu potřebný - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Soubory cookie pro měření konverzí můžete také zakázat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se měření konverzí naleznete zde https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Poskytovatel služby Google Ads Conversion Tracking využívá dodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

13.3.4 "Enhanced Conversion Tracking" Google Ads

Kromě měření konverzí v rámci služby Google Ads používáme také takzvané rozšířené měření konverzí od společnosti Google. Pomocí vylepšených konverzí rozšiřujeme měření Google Ads o údaje shromážděné přímo od uživatelů. Jedná se mimo jiné o údaje, jako je e-mailová adresa, jméno nebo telefonní číslo. Tyto údaje jsou na základě vašeho souhlasu převedeny na matematicky jedinečné hodnoty („hodnoty hash“) a odeslány společnosti Google. Společnost Google tedy nevidí vaši skutečnou e-mailovou adresu, ale pouze její zašifrovanou verzi.

Tato technologie umožňuje následně přiřadit zobrazování naší reklamní nabídky ke skutečným objednávkovým transakcím. Pokud je na různých zařízeních zjištěna stejná hodnota hash, jsou tato zobrazení spojena s naší reklamní kampaní. Účelem tohoto zpracování je zjistit, zda byla naše reklamní kampaň pro zákazníky zajímavá.

Poskytovatel služby Google Ads Conversion Tracking využívá dodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.5 Google Remarketing (Adwords)

Kromě toho používáme technologii remarketingu společnosti Google. Prostřednictvím této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše webové stránky a projevili o ně zájem, znovu osloveni prostřednictvím cílené reklamy na stránkách sítě partnerů Google. Vkládání reklamy probíhá pomocí souborů cookie. Pomocí textových souborů lze analyzovat chování uživatelů při návštěvě webových stránek a následně je využít pro reklamu podle vašich zájmů.

Když vyhledáváte, navštěvujete jiné webové stránky nebo používáte jiné mobilní aplikace, umožňuje nám používání služby Google Remarketing poskytovat vám cílenou reklamu na základě vašich zájmů a potřeb. Jako uživatel můžete využívat personalizovanou reklamu na jiných webových stránkách. Jen tak můžeme neustále optimalizovat naši nabídku pro vás. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.

Poskytovatel služby Google Ads Conversion Tracking využívá dodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.6 Facebook

Společnost Mediashop na své webové stránky integrovala online komponenty poskytovatele Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Facebook využívá také subdodavatelů v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).´´

Facebook je sociální síť, která poskytuje společnosti Mediashop takzvané „page insights“ v rámci společného zpracování podle článku 26 GDPR.

„Page Insights“ jsou statistiky stránek o „lajcích“, dosahu příspěvků a dalších tématech, které Mediashop používá především na anonymizovaném základě. Více informací o této problematice najdete na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights.

Podrobnosti o společném zpracování mezi společnostmi Mediashop a Facebook najdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V této dohodě je uvedeno, že hlavní odpovědnost za zpracování nese společnost Facebook. Pokud máte obavy o bezpečnost na naší stránce Mediashopu na Facebooku, můžete nás také kdykoli kontaktovat na naší kontaktní adrese pro ochranu osobních údajů a my váš požadavek předáme společnosti Facebook.

Vzhledem k tomu, že Facebook je globální sociální síť, nemáme žádný vliv na technické a organizační aspekty a můžeme ovlivnit pouze obsah týkající se produktů a událostí společnosti Mediashop.

Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Pokaždé, když je spuštěna jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Facebooku (doplněk Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Facebooku stáhnout zobrazení příslušné komponenty Facebooku. Kompletní přehled všech doplňků pro Facebook najdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/. V rámci tohoto technického postupu Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje, pokaždé, když navštíví naše webové stránky, za předpokladu, že je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, a to po celou dobu trvání příslušné návštěvy našich webových stránek. Tyto informace shromažďuje komponenta Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Zde jsou vysvětleny také možnosti nastavení, které Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k zamezení přenosu údajů na Facebook.

Právní základ: Souhlas se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) získává Facebook v rámci společné odpovědnosti. Sociální pluginy „To se mi líbí“ a „Okomentovat“ se aktivují pouze tehdy, když

 1. jsou uživatelé přihlášeni ke svému účtu na Facebooku a
 2. udělili souhlas se soubory cookie pro aplikace a webové stránky.

Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, uživatelé mohou zobrazit a používat doplňky, jako jsou tlačítka „To se mi líbí“ nebo „Okomentovat“. Pokud není splněna jedna z těchto podmínek, uživatelé tyto doplňky nevidí.

13.3.7 Facebook Conversion Pixels

Pomocí služby Facebook Conversion Pixels společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“) jsou shromažďovány statistické údaje, které lze použít k měření úspěšnosti reklamy na Facebooku. Kromě toho web shromažďuje anonymní údaje o vašem chování při používání, aby pro vás mohl vytvářet online reklamu založenou na používání. Jako uživatel můžete využívat personalizovanou reklamu na jiných webových stránkách. Jen tak můžeme neustále optimalizovat naši nabídku pro vás. Zde se dostanete k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Facebook Inc: https://www.facebook.com/about/privacy 

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete vznést námitku proti používání konverzního pixelu pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebook využívá také subdodavatelů v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.8 CRM Ads (Emarsys)

K vytváření výběrových kritérií pro příjemce reklamy používáme CRM Ads a Facebook Audience Manager našeho zpracovatele, společnosti Emarsys eMarketing AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 Mnichov („Emarsys“).

Společnost Emarsys určí matematicky jedinečnou hodnotu vaší e-mailové adresy („hodnota hash“) a předá ji společnosti Facebook. Pokud máte účet na Facebooku, budou určeny pouze údaje známé Facebooku a použity k vytvoření výběrových kritérií pro zasílání reklamních sdělení. Při tom se využívají také subdodavatelé v USA.

Úroveň ochrany údajů subdodavatelů v USA byla uznána přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.9 Microsoft Bing Ads

Naše webové stránky používají Microsoft Bing Ads, analytický nástroj společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, USA 98052-6399, USA („Microsoft“). Stejně jako služba Google Analytics funguje i služba Microsoft Bing Ads na základě souborů cookie, které nám umožňují sledovat vaši návštěvu našich webových stránek a používat ji pro reklamní účely (remarketing).

To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům reklamu založenou na zájmech pomocí technologie Universal Event Tracking (UET), která rozpoznává návštěvy a aktivity koncových uživatelů na našich webových stránkách po kliknutí na některou z našich reklam a ukládá je do remarketingových seznamů. Vytváření těchto remarketingových seznamů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními. Zejména se neukládají žádné citlivé údaje ani se nepropojují další osobní údaje s našimi remarketingovými seznamy nebo se neposkytují společnosti Microsoft.

Pokud jste uvedeni v seznamu remarketingu, můžeme vám při příštím vyhledávání prostřednictvím služby Bing nebo Yahoo nabídnout reklamu založenou na zájmech. Toto cílení na chování však můžete deaktivovat změnou nastavení prohlížeče tak, aby se soubory cookie již neukládaly. Sledovací chování společnosti Microsoft můžete navíc deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=cs-CZ.

Další informace o používání souborů cookie službou Microsoft Bing Ads najdete na webových stránkách služby Bing Ads na odkazu https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/1/#exp151 a na webových stránkách společnosti Microsoft na tomto odkazu: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Při provádění vyhledávacích dotazů nám používání služby Microsoft Bing Ads umožňuje poskytovat vám cílenou reklamu na základě vašich zájmů a potřeb. Jako uživatel tak můžete využívat personalizovanou reklamu na jiných webových stránkách. Jen tak můžeme neustále optimalizovat naši nabídku pro vás.

Úroveň ochrany údajů společnosti Microsoft byla uznána přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.10 YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webových stránek YouTube, které provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko(„Google“).

Na našich webových stránkách zobrazujeme videa z YouTube kanálu společnosti MediaShop.tv. Ty se zobrazují v přehrávači videa YouTube. Společnost MediaShop nemá k těmto souborům cookie ani k údajům zpracovávaným společností YouTube žádný přístup, ani nad nimi nemá kontrolu. YouTube může nastavit další soubory cookie, aby umožnil používání funkcí YouTube na našich webových stránkách. Další informace o těchto souborech cookie naleznete na webových stránkách YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Společnost Google využívá dodavatelů v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.11 DoubleClick (Campaign Manager) by Google

K umisťování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, a k zabránění vícenásobnému umístění u stejného uživatele používáme službu DoubleClick (nový název Campaign Manager) od společnosti Google. ID souboru cookie se používá k zaznamenání toho, které reklamy již byly umístěny do kterého prohlížeče. Pokud uživatel po zobrazení reklamy DoubleClick navštíví stejným prohlížečem webové stránky inzerenta a něco si tam koupí, je to zaznamenáno číselně. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie DoubleClick žádné osobní údaje.

Pokud jste zaregistrováni a přihlášeni k některé službě Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu.

Účast v tomto procesu sledování můžete zabránit potlačením souborů cookie třetích stran ve svém prohlížeči, jejich zablokováním na adrese www.googleadservices.com, použitím zásuvného modulu prohlížeče https://adssettings.google.cz/anonymous?hl=cs nebo použitím omezujících nastavení souborů cookie.

Další informace o službě DoubleClick najdete na adrese https://support.google.com/adsense/?hl=cs#topic=3373519.

Google využívá dodavatelů v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.12 Hotjar

Naše webové stránky používají službu webové analýzy Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa, Tel: +1 (855) 464-6788, [email protected]), abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali nabídku a funkčnost těchto webových stránek. Pomocí technologie Hotjar lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je Hotjar používán (tzv. teplotní mapy). Tato data nám říkají, na která tlačítka uživatelé klikají, jak daleko rolovali a kolik času strávili na jednotlivých stránkách. Kromě toho je možné pomocí služby Hotjar shromažďovat zpětnou vazbu přímo od uživatelů našich webových stránek. Hotjar pracuje se soubory cookie a dalšími technologiemi, které shromažďují údaje o chování našich uživatelů a jejich koncových zařízení. Proto při používání služby Hotjar věnujeme zvláštní pozornost ochraně vašich osobních údajů. Můžeme pouze sledovat, na která tlačítka uživatel klikne, jakou cestou se vydá, jak daleko se posune, velikost obrazovky, typ zařízení a informace o prohlížeči, zeměpisnou polohu (zemi) a preferovaný jazyk zobrazení našich webových stránek. Hotjar automaticky skrývá oblasti webových stránek, které zobrazují osobní údaje o vás nebo třetích stranách. Tyto údaje proto nejsou kdykoli dohledatelné. IP adresy jsou ukládány a zpracovávány pouze anonymně, takže přímý odkaz na osobu je vyloučen. Společnost Hotjar ukládá výše popsané informace naším jménem do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Shromažďování vašich údajů můžete kdykoli zastavit deaktivací služby Hotjar na této stránce https://www.Hotjar.com/privacy/do-not-track/ nebo kontaktováním společnosti Hotjar (https://www.Hotjar.com/contact). Další informace naleznete v části ‚about Hotjar‘ na stránce nápovědy aplikace Hotjar. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar najdete zde: https://www.Hotjar.com/privacy/

Společnost Hotjar využívá dodavatelů v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.13 Facebook Conversion API

V rámci sdílené odpovědnosti se společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“) používáme na našich webových stránkách rozhraní Facebook Conversion API, nástroj pro sledování událostí na straně serveru.

Shromažďují se následující osobní údaje:

údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), metadata/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy), údaje o poloze (informace o zeměpisné poloze zařízení nebo osoby). Rozšířené zpracování dat: e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, jméno a příjmení, adresa, ID uživatele.

Účel zpracování údajů: Jedná se o datové rozhraní, jehož prostřednictvím předáváme údaje o vašich zobrazeních jednotlivých stránek na našich webových stránkách společnosti Facebook k vyhodnocení. To nám umožňuje zobrazovat na našich webových stránkách reklamy, které odpovídají vašim zájmům.

Příjemci: V oblasti Facebook Conversion API spolupracujeme se společností Facebook jako společní správci, kteří společně s námi sestavují uživatelské statistiky. Při tomto procesu jsou údaje zpracovávány také v USA.

Podrobnosti o ochraně údajů ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Společnost Meta Platforms Ireland Limited využívá subdodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.14 nr-data.net (“New Relic”)

Jedná se o monitoring internetového obchodu, který provozuje náš IT tým. Pomocí tohoto monitoringu vidíme, zda nejsou servery příliš vytížené, nebo také vidíme chyby, ke kterým dochází v našem internetovém obchodě. Jedná se tedy o službu analýzy výkonu.

Zpracovatel: New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti provádějící zpracování: [email protected]

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů:

https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů:

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Úroveň ochrany údajů New Relic byla uznána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

13.3.15 Bloomreach

Jedná se o náš systém CMS (Content Management System). Tento systém slouží ke změně obsahu našich internetových obchodů (vzhledu, jako jsou texty, obrázky, komponenty) nebo k vytvoření nových stránek. Použitý soubor cookie relace zaručuje udržení spojení mezi návštěvníkem webových stránek a serverem a ukládá vaše preference týkající se obsahu na našich stránkách. To je důležitý předpoklad zejména pro nákupy v internetovém obchodě.

Právním základem je náš oprávněný zájem na stabilním provozu našich webových stránek a internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Zpracovatel: BloomReach B.V., Oosteinde 11 1017 WT Amsterdam, Nizozemsko. Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://www.bloomreach.com/en/legal/services-privacy-notice

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů:

https://www.bloomreach.com/en/legal/cookie-policy

13.3.16 Emarsys

Pro personalizaci a analýzu používáme produkty společnosti Emarsys eMarketing Systems GmbH, Lassallestraße 7B, 1020 Vídeň, Rakousko („Emarsys“). Emarsys pracuje jako náš zpracovatel souborů cookie a sledovacích pixelů, které nám pomáhají vytvářet newslettery a reklamu na míru. Při návštěvě našich webových stránek mohou být údaje shromážděné společností Emarsys na základě vašeho souhlasu také sloučeny do pseudonymizovaného uživatelského profilu.

Naše webové stránky také používají příkazy JavaScriptu ke shromažďování údajů o prohlížení a nákupech. Tyto údaje se používají k obohacení vašeho zákaznického profilu a k poskytování personalizovaných služeb na všech našich kontaktních místech.

V zásadě v rámci zpracování shromažďujeme následující dva typy informací:

 • informace o službě
  • IP adresa
  • prohlížeč
  • identifikátory souborů cookie
  • pseudonymizované identifikátory (externí ID nebo šifrovaná e-mailová adresa) pro přihlášené návštěvníky.
    
 • informace o chování při surfování
  • prohlížené produkty
  • produkty, které byly přidány do nákupního košíku
  • zakoupené produkty

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním našeho newsletteru, budeme od vás navíc zpracovávat následující údaje:

 • zda a kdy byl newsletter otevřen
 • na který odkaz jste při tom klikli,
 • kdy a jak dlouho jste byli na našich webových stránkách,
 • o které produkty a kategorie produktů jste se zajímali
 • který produkt jste si vybrali a
 • zda byl prodej dokončen normálně.

Společnost Emarsys využívá také subdodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Emarsys najdete zde: https://emarsys.com/privacy-policy/

 

14. Zasílání reklamních materiálů a vznesení námitky proti reklamě

14.1 Zasílání reklamních materiálů e-mailem

14.1.1 Jako e-mailová zpráva

Vaši e-mailovou adresu, získanou v rámci prodeje, používáme také k zasílání informací o našich vlastních produktech, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při shromažďování vašich údajů a při každém zasílání máte možnost vyjádřit nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tuto individuální reklamu.

14.1.2 Jako e-mailový newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho bezplatného newsletteru, dozvíte se včas informace o vašem nákupním košíku, o nových produktech, cenných tipech a novinkách a také o exkluzivních nabídkách. Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail s aktivačním odkazem, abyste mohli začít newsletter dostávat. Aktivačním odkazem potvrzujete, že jste registraci provedli skutečně vy, a nikoli neoprávněné osoby (double opt-in). Zveme vás také, abyste se zúčastnili průzkumů spokojenosti s našimi službami a podělili se s námi o nápady na nové produkty.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání informací o produktech a nabídkách Mediashopu.

Při přihlášení zpracováváme následující údaje: Vaše jméno a e-mailová adresa, jakož i čas registrace a potvrzení registrace, IP adresy v době přihlášení a potvrzení přihlášení.

Právním základem pro zpracování údajů pro zasílání newsletteru je souhlas uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se z odběru kdykoli odhlásit jednoduše kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v zápatí některého z našich newsletterů nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected] . Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

14.2 Zasílání reklamních materiálů na sociálních sítích

Používáme CRM Ads poskytovatele Emarsys eMarketing AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 Mnichov, abychom vám prostřednictvím Facebook Audience Manageru příležitostně zasílali reklamy, o kterých se domníváme, že jsou pro vás relevantní. Tato funkce umožňuje zobrazovat reklamy na základě vašich zájmů na sociálních sítích na základě vašich preferencí. Za tímto účelem společnost Emarsys určí matematicky jedinečnou hodnotu vaší e-mailové adresy („hodnota hash“) a hlavní body zájmu, a předá tyto údaje společnosti Facebook. Pokud máte účet na Facebooku, budou vám na základě těchto údajů zobrazovány reklamy založené na vašich zájmech. Bez ohledu na váš souhlas můžete personalizované reklamě zabránit v nastavení soukromí svého účtu na Facebooku.

Společnost Emarsys eMarketing AG využívá také subdodavatele v USA, jejichž úroveň ochrany údajů byla shledána jako přiměřená podle EU-US-Data Privacy Framework (česky: Rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ze dne 10. července 2023. Osobní údaje mohou být těmto společnostem předávány v souladu s čl. 45 GDPR.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

14.3 Zasílání reklamních materiálů poštou

14.3.1 Katalogy zboží zasílané poštou

Pokud jste již naším zákazníkem, budeme se snažit upozornit vás pouze na ty produkty a nabídky, které by vás mohly zajímat. K tomu využíváme platformu CrossEngage, která nám umožňuje seskupovat pouze údaje, které jste nám poskytli o svých nákupech, podle možných zájmů. Tyto údaje nikdy neobohacujeme o údaje ze zdrojů třetích stran.

Poskytovatelem platformy je společnost CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlín.

Tento výběr je v našem prvořadém ekonomickém zájmu, v našem zájmu ochrany životního prostředí a stejně tak ve vašem zájmu jako zákazníka, abyste dostávali pouze katalogy produktů se zajímavým obsahem, který je pro vás relevantní.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Nesouhlas s reklamou: Máte právo vznést námitku proti používání vašich údajů a proti přijímání reklamních informací. Pokud nemáte zájem o zasílání těchto reklamních informací, sdělte nám to prosím prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

14.3.2 Služba zasílání novinek a newsletteru poštou

Kromě katalogů produktů rádi zasíláme našim zákazníkům poštou také narozeninové poukazy, informace o nových produktech, cenné rady a novinky.

Nesouhlas s reklamou: Máte právo vznést námitku proti používání vašich údajů a proti přijímání reklamních informací. Pokud nemáte zájem o zasílání reklamních informací, sdělte nám to prosím prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 

15. Vymazání údajů

15.1 Údaje zájemců:

Pokud je registrace v internetovém obchodě provedena bez potvrzení „double-opt-in“ e-mailem, bude webový profil po 24 hodinách opět smazán, protože nemůžeme předpokládat správnost poskytnutých údajů.

Potvrzené profily zůstávají uloženy po dobu čtyř let od poslední objednávky. Pokud v této lhůtě nebude zadána žádná objednávka, budou údaje automaticky vymazány. Zájemci mají možnost vznést námitku proti tomuto zpracování a požádat o okamžité vymazání svých údajů.

15.2 Údaje zákazníků:

 • Čistě online údaje (např. uživatelské jméno v internetovém obchodu, identifikátory sociálních médií, pokud jsou k dispozici) nebo kontaktní údaje: zůstávají uloženy po dobu čtyř let a jsou vymazány, pokud během této doby nedojde k dalším objednávkám.
 • Údaje o smlouvě: zůstávají uloženy po dobu 10 let v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, aby bylo možné poskytnout důkazy úřadům (např. finančnímu úřadu).

15.3 Telefonní záznamy:

Bez ohledu na to, zda se jedná o čistě informační rozhovor, objednávku nebo reklamaci, bude zvukový záznam po 3 (třech) měsících vymazán.

 

16. Vaše práva jako subjektu údajů

Podle GDPR máte za předpokladu splnění požadavků nárok na následující zákonná práva subjektu údajů:

 • Právo na informace o vašich údajích uložených u nás v souladu s čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu nepřesných údajů podle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz námi uložených údajů v souladu s čl. 17 GDPR
 • Právo omezit zpracování námi uložených údajů podle čl. 18 GDPR
 • Právo kdykoli odvolat souhlas, který nám byl udělen v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR; to má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s pravidly GDPR.

Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Pokud si přejete uplatnit své právo na námitku, stačí zaslat e-mail na adresu [email protected]

 

17. Zabezpečení údajů

Vaše osobní údaje jsou na našich webových stránkách přenášeny prostřednictvím internetu pomocí takzvaného bezpečnostního systému SSL (Secure Socket Layer). Tato technologie nabízí vysokou úroveň zabezpečení, a proto ji využívají například i banky pro ochranu dat v internetovém bankovnictví. Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme vhodnými a nejmodernějšími technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

 

18. Aktuálnost a změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v současné době platné a jsou z únoru 2024. Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně právních nebo úředních požadavků může být nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webové stránce https://mediashop.cz/ochrana-osobnich-udaju

Pod odkazem https://www.mediashop.sk/nastaveni-cookie  v našem internetovém obchodě Mediashop.tv můžete kdykoli změnit své preference ochrany osobních údajů. O změny však můžete požádat také naše oddělení služeb zákazníkům na telefonním čísle +420 234 261 900, e-mailem na adresu [email protected] nebo dopisem na adresu Mediashop-Group, „z.H. DSB” nebo “to attn. GDPR“, Telemarketing International Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 75., Maďarsko.

 

© MediaShop Česká republika.
All rights reserved.