DOPRAVA zdarma
 při nákupu nad 1500 Kč!
0Nákupní košík 0 produkt(y) - 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Verze na stáhnutí (PDF)

Mediashop GmbH
Schneiderstraße 1, Top 1, Neunkirchen 2620.
IČO: FN 280877 f
DIČ: CZ683269079
tel.:+420 234 261 900
e-mail: info@mediashopcz.eu

1. Způsob objednání

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění nebo nadiktování všech povinně označených údajů v  objednávkovém formuláři.
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Po zaslání objednávky společnost obratem potvrdí (zaregistruje) objednávku, čímž strany vzájemně potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat na dobírku:

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

4. Cena zboží

Cena je platná v čase objednání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce a která slouží jako dodací a záruční list. K ceně zboží jsou připočítané přepravní náklady, balné, poštovné, pojistné a jiné administrativní náklady.

Kupující má právo do 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Kupující musí vrátit zásilku na svoje náklady společnosti ve lhůtě 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zaplacenou cenu za zboží vrátí kupujícímu v souladu s odstoupením od kupní smlouvy do 14 dnů. Prodejce může pozdržet vrácení peněz do doby, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že jej prodejci odeslal.

V tom případě, když objednávka přesahuje hodnotu 20000 Kč, se považuje za objednávku z velkou hodnotou, kterou naše Společnost vyřídí po uhrazení tzv. zálohové faktury, odeslanou na mailovou adresu zákazníka. Po obdržení ceny této faktury, odešleme zásilku ve stanovené lhůtě, uvedené na naší internetové stránce. V případě takových objednávek naše Společnost platbu na dobírku nenabízí, a objednávky vyřídíme až po obdržení platby za zálohovou fakturu

5. Způsob dodání

Objednané zboží je zaslané poštou na dobírku. Ke každé objednávce je přiložená faktura, která slouží jako dodací a záruční list.
K zásilce je přiložen návod k obsluze, případně informace o nových produktech.

6. Vlastník zboží

Zboží zůstává až do zaplacení zásilky vlastnictvím společnosti Mediashop GmbH.

7. Záruční lhůta

Záruční lhůta je v souladu s platnými předpisy České republiky. Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu.
Společnost garantuje, že zboží tvořící předmět zásilky má všechny vlastnosti uvedené v nabídce a nemá nedostatky.
Záruka se vztahuje jen na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho použití.

Upozornění: Vzhledem ke specifickým vlastnostem určitého zboží, nelze odstoupit od kupní smlouvy ze strany spotřebitele a vracet výrobky s charakterem úbytku a kosmetické výrobky s porušeným originálním obalem!

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Uzavřením smlouvy zákazník výslovně uděluje souhlas společnosti ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci naší společnosti formou elektronické databáze. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoli písemně odvolán e-mailem na adresu: zakaznickyservis_cz@mediashop.tv či písemně na adresu naší společnosti Mediashop GmbH, P.O. Box 9, 600 10 Depo Brno 71.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 citovaného zákona máte právo v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat o vysvětlení, požádat o odstranění závadného stavu, zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V souladu s ustanovení § 12 odst. 1 citovaného zákona máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil se svými právy vyplývajícími z ustanovení § 11, 12 a 21 citovaného zákona.

Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty, případně zpracovali Vaše dotazy s cílem zlepšení naší nabídky, jakož i za účelem marketingu a propagace našich produktů a produktů našich obchodních partnerů.

Uzavřením smlouvy zákazník rovněž vyjadřuje souhlas s předáním svých osobních údajů v rozsahu v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb všem obchodním a marketingovým partnerům naší společnosti. S poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám můžete vyslovit písemně nesouhlas při uzavírání smlouvy nebo kdykoli následně emailem na adresu e-mail: zakaznickyservis_cz@mediashop.tv či písemně na výše uvedenou adresu společnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel v případě, že je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internet či telefonu) právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a adresu pro vrácení peněz.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu Mediashop GmbH, P.O. Box 9, 600 10 Depo Brno 71 či emailem na adresu: zakaznickyservis_cz@mediashop.tv
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle na výše uvedenou adresu nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží může být zasláno spolu s odstoupením od smlouvy.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Pokud se finanční částka vrátí k naší společnosti kvůli nevyzdvednutí/odstěhování/odmítnutí, opětovné zaslání peněžní částky je možné jenom se znížením celkové částky o platbu za opětovné podání.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá mj. v případě smluv:

Mediashop GmbH má právo na odstoupení od smlouvy před dodáním objednaného produktu v případě, že produkt po objednávce není na skladě, není k dispozici dostatek zásob na splnění objednávky, a to platí minimálně do 15 kalendářních dnů od objednávky.

Mediashop GmbH uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy oznámením spotřebiteli o odstoupení poštou, e-mailem, sms zprávou nebo v nahrávaném telefonickém hovoru dle vlastního výběru. Spotřebitel nemá nárok na finanční náhradu nebo jinou kompenzaci v případě odstoupení společnosti Mediashop GmbH.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamaci zboží zašlete poštou na reklamační adresu:

Mediashop GmbH
P.O. Box 9
600 10 Depo Brno 71

MediaShop
Newsletter
Co byste řekli slevě 100 Kč?
Každý nový odběratel našeho newsletteru bude odměněn
jedním okamžitým slevovým kuponem! Zaregistrujte se nyní,
abyste si nenechali ujít akce a jiné kupony!
Zaregistrovat
Copyright MediaShop - Česká republika, All rights reserved.